AKTUALITY

Články, novinky, oznámení.

Změny v zákoníku práce od ledna 2021

Změny v zákoníku práce od ledna 2021

Rozsáhlá novela zákoníku práce, která zavedla významné změny pro zaměstnance i zaměstnavatele, nabývala účinnosti hned nadvakrát, a to k 30. červenci 2020 a následně k 1. lednu 2021. Jejím hlavním motivem je zejména vhodnější provázání pracovního a rodinného života a také vyšší flexibilita. Níže uvádíme stručný přehled nejvýznamnějších změn.

Dovolená

Snad největší a nejdiskutovanější změnou, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021, je nová úprava dovolené. Vzhledem k tomu, že stará právní úprava při stanovení dovolené nerozlišovala mezi zaměstnanci v rozdílných pracovních režimech, snaží se novela tento stav napravit a zavádí tak pravidlo, na základě kterého budou mít zaměstnanci při stejné týdenní pracovní době právo na stejný počet hodin dovolené bez ohledu na rozvržení pracovní doby do směn.

Dochází tedy k opuštění principu dovolené za odpracované dny a zavádí se přesnější vyjádření dovolené za odpracované hodiny. Vzhledem k tomu, že dovolená za odpracované dny byla zrušena, existují nadále tři druhy dovolené – a to za kalendářní rok, za jeho poměrnou část a dodatková dovolená.

Podmínku pro vznik práva na dovolenou za kalendářní rok naplní zaměstnanec, který bude za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konat u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby připadající na toto období. Délka dovolené se nadále stanoví jako násobek příslušné stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby příslušnou výměrou dovolené používanou u zaměstnavatele.

Pokud zaměstnanci právo na dovolenou za kalendářní rok nevzniklo, ale za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli u něj konal práci v příslušném kalendářním roce alespoň po dobu čtyř týdnů, přísluší mu poměrná část dovolené.

Dodatková dovolená je pak obdobně jako dovolená za kalendářní rok vyjádřena v hodinách odpovídajících příslušné týdenní pracovní době zaměstnance.

Nově již nebude docházet ke krácení dovolené v případě, že zaměstnanec nekonal práci pro překážky v práci, tedy např. pro dočasnou pracovní neschopnost nebo rodičovskou dovolenou. Překážky jsou nyní započítávány jako odpracovaná doba, avšak pouze v rámci souhrnného limitu, kterým je 20násobek příslušné stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby zaměstnance, a to vždy v každém kalendářním roce zvlášť.

Novinkou je také stanovení možnosti převodu části nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku na žádost zaměstnance, avšak pouze pokud zaměstnanec v příslušném kalendářním roce vyčerpal alespoň 4 týdny dovolené, na něž mu v tomto roce vzniklo právo, a zaměstnavatel s převodem dovolené souhlasí.

Doručování

Novela zavedla nová pravidla pro doručování písemností, která nabyla účinnosti již 30. července 2020. Novelizovaná právní úprava, stejně jako dosud, preferuje doručování - písemností zaměstnavatele určených do vlastních rukou zaměstnance - na pracovišti. Až v případě, že se písemnost nepodaří doručit zaměstnanci na pracovišti, může ji zaměstnavatel doručit kdekoliv bude zaměstnanec zastižen nebo přistoupit k jejímu odeslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, sítě nebo služby elektronických komunikací či datové schránky. Novela tak nově zakotvuje možnost doručování prostřednictvím datové schránky.

Odpadá také povinnost zaměstnavatele doručovat písemnosti na poslední jemu známou adresu zaměstnance, relevantní bude nyní ta adresa, kterou zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělí.

Nově se lhůta uložení zásilky u poskytovatele poštovních služeb v případě, kdy zaměstnanec nebude zastižen, mění z původních 10 pracovních dní na 15 (kalendářních) dní.

Sdílené pracovní místo

Novela zavedla s účinností od 1. ledna 2021 nový institut tzv. sdíleného pracovního místa. Jeho cílem je slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců, což má pomoci určitým znevýhodněným skupinám zaměstnanců na trhu práce s potřebou výkonu práce po kratší pracovní dobu. Zaměstnavatel bude nyní moci se dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní dobou a se stejným druhem práce uzavřít dohody, podle nichž si zaměstnanci budou moci na sdíleném pracovním místě sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájemné dohodě tak, aby každý z nich na základě společného rozvrhu pracovní doby naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Přičemž souhrn délky týdenní pracovní doby zaměstnanců na jednom sdíleném pracovním místě nesmí překročit délku stanovené týdenní pracovní doby.

Náhrada újmy

Další změnou, která také nabyla účinnosti k 1. lednu 2021, je stanovení jednorázové náhrady nemajetkové újmy manžela, partnera, dítěte, rodiče a dalších osob v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako újmu vlastní, při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance. Má se jednat pouze o výjimečné případy nejtěžšího zdravotního postižení, jako např. ochrnutí výrazného rozsahu či závažná poškození mozku.

Zároveň bylo zvýšeno i jednorázové odškodnění pozůstalých při smrti zaměstnance, nadále se bude jednat minimálně o dvacetinásobek průměrné mzdy.

Vysílání pracovníků za účelem poskytování služeb

Novela transponuje směrnici o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a stanoví tak určitý minimální standard ochrany vysílaných pracovníků. Povinnost rovného zacházení se nově vztahuje na všechny povinné složky mzdy nebo platu vyplácené v souvislosti s vysíláním pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb, dosud se jednalo pouze o minimální mzdu, nejnižší úroveň zaručené mzdy a příplatky za práci přesčas.

Další změny

Významnou změnou je také nové počítání lhůt. Překážka způsobující stavění lhůty nebude nadále prodlužovat původní délku lhůty, ale v případě, že po jejím odpadnutí bude zbývat do uplynutí lhůty méně než pět dnů, neskončí tato lhůta dříve než za 10 dnů ode dne, kdy začala znovu běžet.

Dále se např. ruší povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání při skončení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce, zpřesňuje se dosavadní úprava odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance a vzdání se tohoto místa a další.

Potřebujete pomoci vyznat se v rozsáhlých změnách? Náš tým PLICKA & PARTNERS je připraven poskytnout Vám odborné právní služby ve všech oblastech pracovního práva. Neváhejte se na nás obrátit na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., jsme Vám kdykoliv k dispozici a těšíme se na naši spolupráci.

PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Národní 58/32
110 00, Praha 1
Česká republika
+420 212 344 444
info@plickapartners.cz
Sledujte naše sociální sitě
Image
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Functional
Nástroje používané k tomu, abyste měli k dispozici více funkcí při navigaci na webových stránkách, může jít například o sdílení na sociálních sítích.
Azure / Microsoft
OK
Odmítnout
Unknown
Unknown
OK
Odmítnout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Matomo
OK
Odmítnout