AKTUALITY

Články, novinky, oznámení.

Česká republika otevírá hranice zvířatům ohroženým válkou na Ukrajině

Česká republika otevírá hranice zvířatům ohroženým válkou na Ukrajině

Spolek Hlas zvířat ve spolupráci s advokátní kanceláří PLICKA & PARTNERS vyjednal rozšíření výjimek stanovených Státní veterinární správou pro dovoz ohrožených zvířat z Ukrajiny na území České republiky

Advokátní kancelář PLICKA& PARTNERS se spolu s řadou dalších kanceláří zapojila do pomoci lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině a poskytuje těmto osobám ve spolupráci s Českou advokátní komorou potřebnou právní pomoc pro bono.

Kromě lidí jsou však válkou postižena i zvířata, na která se bohužel často zapomíná. Toto však není případ naší kanceláře a Hlas zvířat, z.s., kde myslíme na všechny. Zvířata jsou totiž tvorové, kteří jsou naprosto upřímní, nikdy se u nich nedočkáte závisti, podvodů, zrady a často nám pomáhají v těch nejhorších chvílích, když nám např. ublíží nějaký člověk. Proto jsme přesvědčeni, že ani v tuto nelehkou dobu na ně nesmíme zapomínat a měli bychom jim jejich oddanost a lásku vrátit.

Advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS tak od samého počátku agrese Ruska na Ukrajinu řeší ve spolupráci s Hlasem zvířat a propojenými a ověřenými organizacemi způsoby a možnosti pomoci zvířatům, která byla na Ukrajině zasažena válkou. Kromě finanční a materiální podpory jsou řešeny kapacity v azylech, dočasných péčích a podobných zařízeních. Jelikož ohroženy nejsou jen psi a kočky, kontaktovala naše advokátní kancelář i některé zoologické zahrady ohledně možné dočasné péče pro volně žijící zvířata a azyly pro hospodářská zvířata. Díky společným snahám se tak podařilo zajistit pomoc v ČR pro všechny druhy zvířat a zbývá docílit toho, aby bylo možné zachránit a odvézt bez komplikací a byrokratické zátěže zvířata z Ukrajiny. Při zjednodušování administrativních podmínek pro dovoz zvířat je však i nadále nezbytné dbát maximální ochrany tuzemských zvířat a spolupracovat s příslušnými Krajskými veterinárními správami za účelem předcházení rizik zavlečení nakažlivých nemocí na území ČR.

Pomoc zvířatům v zájmovém chovu

Dne 25.02.2022 oznámila Státní veterinární správa úpravu podmínek pro vstup zvířat v zájmovém chovu, která doprovázejí majitele prchající před válkou do České republiky. Oproti běžnému režimu tak není jako nutná podmínka vstupu do České republiky vyžadováno označení zvířete mikročipem či tetováním, harmonizované veterinární osvědčení potvrzené tamním úředním veterinárním lékařem ani sérologické vyšetření na protilátky proti vzteklině.

Tato výjimka však platila pouze pro domácí mazlíčky (psi, kočky a fretky), které si lidé opouštějící Ukrajinu chtěli vzít s sebou. Udělená výjimka se však tedy nevztahuje na zvířata, která nejsou doprovázena majitelem či jinou osobu na útěku. Jedná se zejména o zvířata z útulků či zvířata osob, které nechtějí Ukrajinu opustit, ale chtějí poslat svá zvířata do bezpečí.

Advokátní kancelář PLICKA & PARNERS se společně s Hlasem zvířat proto obrátila na Státní veterinární zprávu, upozornila na nedostatky udělené výjimky ze dne 25.02.2022 a požádala, aby byl usnadněn dovoz zvířat v zájmovém chovu, která nejsou doprovázena svými majiteli, kteří prchají z Ukrajiny.

Díky promptní spolupráci se Státní veterinární správou se mimo jiné podařilo prosadit rozšíření výjimky udělené pro dovoz psů, koček a fretek rovněž z Ruské federace. Z Ruska do České republiky tak bez administrativních omezení mohou zvířata v zájmovém chovu dovážet občané EU, kteří se vracejí z důvodu výjimečné situace na Ukrajině. V tomto případě může jít o jakéhokoliv občana EU, který zvíře vlastní či za něj zodpovídá a zná jeho zdravotní stav. K podmínkám pro převoz zvířat z Ruské federace naleznete více zde.

Osoby, cestující za výše uvedených podmínek z Ukrajiny a Ruska tak nemusí zajišťovat označení zvířat či veterinární osvědčení. Po dovozu zvířat z Ukrajiny či Ruska na území České republiky nyní pouze platí desetidenní karanténa. Do 72 hodin po vstupu by měl dovozce zajistit klinické vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem, aby se vyloučilo, že má zvíře vzteklinu. Pokud zvíře při příchodu do ČR nebude označeno mikročipem, označí jej český soukromý veterinární lékař při první návštěvě mikročipem a vystaví novému majiteli doklad o provedeném vyšetření. Mezi pátým a desátým dnem karantény bude následovat povinné opakované vyšetření zvířete se zaměřením především na vzteklinu. Pokud zvíře nebude vykazovat klinické příznaky infekčního onemocnění, nejpozději desátý den karantény bude naočkováno proti vzteklině a bude mu vystaven očkovací průkaz nebo petpas. Kompletní veterinární podmínky naleznete zde.

V případě hromadných přesunů zvířat neznámého původu (např. opuštěná zvířata, zvířata z útulků apod.) je třeba si předem vyžádat samostatnou výjimku a souhlas a při převozu postupovat v součinnosti s místně příslušnou Krajskou veterinární správou (dle umístění a následné karantény zvířat), která bude u dovozce řešit hromadný přesun zvířat individuálně. Státní veterinární správa tak umožnila záchranu i opuštěných zvířat, která mohou v České republice nalézt nové domovy a současně naši kancelář a Hlas zvířat výslovně ujistila, že s ohledem na mimořádné okolnosti budou i případy hromadných přesunů zvířat řešeny co nejrychleji a nejefektivněji, aby bylo dosaženo jejich záchrany.

Pomoc koním, dalším hospodářským zvířatům a volně žijícím živočichům

Stejně tak jsme usilovali o obdobnou pomoc hospodářským zvířatům a volně žijícím živočichům. Na obě tyto skupiny se totiž koncem února v rámci výjimky ze dne 25.02.2022 zapomnělo, přitom jsme jednoznačně přesvědčeni, že si každé zvíře v tuto nelehkou dobu zaslouží pomoc. Válka většinou nejvíce postihne nevinné lidi a zvířata, která jsou často s člověkem i bez existence lidské války v denním boji o život, proto si nyní zaslouží pomoc stejně jako kdokoliv jiný.

V rámci této skupiny bylo třeba vyřešit mimo jiné velké množství koní, jejichž záchrana převozem do České republiky byla rovněž komplikována administrativními podmínkami, které v době válečného konfliktu bylo téměř nemožné včas splnit.

Státní veterinární správa tak vyslyšela hlas ochránců zvířat (včetně toho našeho a Hlasu zvířat) a stanovila nové podmínky pro vstup koní původem z Ukrajiny na území České republiky. Osoby zodpovědné za koně původem z Ukrajiny jsou za nových podmínek pouze povinny sdělit příslušné krajské veterinární správě (KVS) adresu ustájení koní a zároveň splnit několik požadavků s cílem ochránit území ČR před zavlečením nákaz koní.

Mezi tyto podmínky patří zejména minimálně třicetidenní karanténa koně po vstupu na území ČR, zajištění klinického vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem do 72 hodin po ustájení, předložení potřebných dokladů původu a nákazovém statusu koní příslušné KVS a také vyšetření na nakažlivou chudokrevnost koní, vozhřivku a hřebčí nákazu provedené ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ). Plné znění veterinárních podmínek naleznete zde.

Ve vztahu k dalším hospodářským zvířatům z azylů a volně žijícím zvířatům a větším přesunům zvířat ze zájmových chovů (např. plánované záchrany desítek až stovek zvířat ze zasažených útulků) by mělo být možné vyjednat speciální výjimku pro konkrétní zvířata, kdy Státní veterinární správa přislíbila PLICKA & PARTNERS a Hlasu zvířat, že bude jednat promptně a pokusí se poskytnout maximální součinnost. Vzhledem k tomu, že je však třeba dodržet beznákazovost ČR a ohlídat karanténní opatření, je třeba jednat u těchto zvířat individuálně. Přístup SVS je ospravedlnitelný (pokud budou povolení a výjimky vydávány bez zbytečný průtahů), jelikož je třeba zabránit rizikům spojeným s dovozem velkého množství zvířat, která byla chována v neznámých a mnohdy nevhodných podmínkách. U těchto případů je proto žádaný bližší dohled veterinární správy.

I s takovými případy jsou PLICKA & PARTNERS a Hlas zvířat připraveni pomoci a poskytnout veškerou součinnost.

Závěr

Díky součinnosti Státní veterinární správy tak došlo k odstranění zásadních administrativních překážek, které bránily záchraně zvířat z Ukrajiny, a současně došlo k vyjasnění podmínek pro hromadné záchrany zvířat.

V současné době jsou tak upraveny a usnadněny podmínky pro (i) dovoz jednotlivých zvířat v zájmovém chovu, (ii) hromadný dovoz většího počtu zvířat v zájmovém chovu, (iii) dovoz koní a (iv) dovoz ostatních hospodářských zvířat a volně žijících živočichů.

Pro dovoz jednotlivých zvířat (psi, kočky, fretky) vlastněných či svěřených občanům EU cestujícím z Ruska a osobám opouštějícím Ukrajinu byly zrušeny administrativní podmínky v podobě označení zvířete mikročipem či tetováním, harmonizovaného veterinárního osvědčení potvrzeného tamním úředním veterinárním lékařem a sérologického vyšetření na protilátky proti vzteklině. SVS pouze stanovila pravidla platná po vstupu těchto zvířat na území ČR, které spočívají zejména v povinné desetidenní karanténě. Současně musí být zvíře do 72 hodin od dovozu vyšetřeno veterinárním lékařem, označeno mikročipem a mezi 5. a 10. dnem karantény opakovaně vyšetřeno na vzteklinu, naočkováno proti vzteklině a vybaveno petpasem. Kompletní veterinární podmínky naleznete zde.

U koní byly podmínky dovozu z Ukrajiny rovněž výrazně zjednodušeny. Dovozce je pouze povinen sdělit příslušné KVS místo ustájení koně a zajistit třicetidenní karanténu zvířete. Během karantény dovozce zajistí rovněž veterinární kontroly a vyšetření a další administrativní úkony dle podmínek uvedených zde.

Konečně k hromadnému dovozu zvířat v zájmovém chovu, dovozu jiných hospodářských zvířat a volně žijících živočichů je přistupováno individuálně v součinnosti s KVS. Subjekt, který má zájem provést takový dovoz je povinen se nejdříve obrátit na příslušnou KVS a řídit se jejími pokyny souvisejícími zejména s podmínkami karantény a evidence těchto zvířat.

V případě, že by subjekty přepravující zvířata v nouzi potřebovaly pomoc při řešení administrativních či právních záležitostí v souvislosti s dovozem zvířat z Ukrajiny, mohou se samozřejmě obrátit na spolek Hlas zvířat či advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS, kteří jsou připraveni v rámci svých možností pomoci při zachraňování ohrožených zvířat.

 

PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Národní 58/32
110 00, Praha 1
Česká republika
+420 212 344 444
info@plickapartners.cz
Sledujte naše sociální sitě
Image
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Functional
Nástroje používané k tomu, abyste měli k dispozici více funkcí při navigaci na webových stránkách, může jít například o sdílení na sociálních sítích.
Azure / Microsoft
OK
Odmítnout
Unknown
Unknown
OK
Odmítnout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Matomo
OK
Odmítnout