AKTUALITY

Články, novinky, oznámení.

Jaké změny by mohla přinést navrhovaná novela rodinného práva?

Jaké změny by mohla přinést navrhovaná novela rodinného práva?

Ačkoliv si to mnohdy neuvědomujeme, oblast rodinného práva se dotýká života téměř každého z nás, a proto by měla být právním otázkám, které mají zásadní dopad na nejbližší mezilidské vztahy, věnována náležitá pozornost. Na podzim roku 2023 představilo Ministerstvo spravedlnosti novelu občanského zákoníku a souvisejících procesních předpisů, jejímž cílem má být zjednodušení a zrychlení procesu rozvodu manželství a procesu úpravy poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Na to, co nového novela přináší v souvislosti s rozvodem manželství a řízením o péči o nezletilé děti a jaké změny bychom mohli v této oblasti od roku 2025 očekávat, se podíváme v tomto článku.

  1. Rozvod manželství

Účinná právní úprava rozděluje rozvody na dva typy, a to na rozvod sporný a rozvod nesporný, jejichž rozdíl spočívá především v tom, zda se jsou strany schopny a ochotny na rozvodu a otázkách s tím spojenými dohodnout či nikoliv.

Návrh novely ustupuje od současného dělení rozvodů na sporné či nesporné, které nahrazuje rozvodem klasickým a smluveným. Jedná se pouze o změnu názvosloví, která na principech a odlišnostech těchto dvou typů rozvodů nic nemění.

Dle současné právní úpravy je soud v případě sporného rozvodu povinen zkoumat příčiny rozvratu manželství. K tomuto však v praxi fakticky málokdy dochází. Soud obvykle vychází ze souhlasného prohlášení manželů na ústním jednání. Zjišťování rozvratu manželství navíc vede pouze k prohlubování konfliktů mezi manželi, což je za situace, kdy ve vztahu figurují nezletilé děti, kontraproduktivní. Novela tak reaguje na soudní praxi, když omezuje povinnost soudu zjišťovat příčiny rozvratu manželství pouze na případy, kdy manžel, který návrh na rozvod nepodal a rozvrat manželství nezapříčinil, tvrdí, že by mu byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma.

V souvislosti s nesporným rozvodem s sebou novela přináší zjednodušení podmínek, když vypouští dosavadní zákonný požadavek na to, aby spolu manželé ke dni zahájení řízení déle než šest měsíců nežili. Do budoucna má být upuštěno také od povinného výslechu manželů, v jehož rámci dnes soudy zjišťují, zda je tvrzení manželů o trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu manželství pravdivé. Výslech manželů je už nyní pouhou formalitou, jelikož v okamžiku, kdy se manželé písemně dohodnou na péči o nezletilé děti, rozdělení majetku a s rozvodem manželství oba souhlasí, není důvod pochybovat o tom, že se na hlubokém, trvalém a nenapravitelném rozvratu manželství shodují. Za situace, kdy bude shoda na rozvratu manželství vyplývat z písemných podání manželů, by tak rozvod mohl být proveden pouze za účasti jejich právních zástupců.

  1. Péče o nezletilé děti

V současné době probíhají ve věci rozvodu manželství a péče o nezletilé děti dvě samostatná řízení. Soud přitom manželství nerozvede do doby, dokud nejsou pravomocně upraveny poměry nezletilých dětí pro dobu před a po rozvodu, což může trvat i několik let. Novela navrhuje spojit řízení o rozvodu manželství s řízením o úpravě poměrů dítěte. K tomuto spojení by ze zákona došlo vždy, pokud již soud o úpravě poměrů dítěte nerozhodl samostatně. Cílem předmětné úpravy je tak zrychlení procesu, a tedy snížení nákladů soudního řízení a vytvoření lepších podmínek pro případné uzavření dohody manželů.

S ohledem na spojení těchto řízení novela navrhuje upravit místní příslušnost soudu pro řízení o rozvodu tak, že mají-li manželé společné nezletilé dítě, určí se příslušný soud podle bydliště dítěte, nikoliv dle posledního společného bydliště manželů. Tato místní příslušnost se použije ve všech případech, tedy bez ohledu na to, zda reálně dojde ke spojení obou řízení.

Novela s sebou v souvislosti se spojením řízení o rozvodu manželství a řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem přináší řadu dalších opatření, jejichž cílem je spojené řízení urychlit. Soud bude moci místo jednání před soudem svolat tzv. jiný soudní rok a jednání před soudem nařídit pouze pro vyhlášení rozsudku. Jednání bude soud povinen nařídit zpravidla do tří měsíců od zahájení řízení. Aby se předešlo dalším průtahům v řízení o péči o nezletilé děti, bude moci účastník řízení požádat o odročení jednání, nejsou-li zde výjimečné okolnosti, pouze jednou. Odročené jednání nebo jiný soudní rok se pak bude muset konat zpravidla do jednoho měsíce od odročeného jednání. Změní se také právní úprava týkající se zastoupení nezletilého dítěte opatrovníkem, které bude povinně zastoupeno pouze za situace, kdy rodiče před podáním návrhu na rozvod neuzavřou dohodu o úpravě poměrů nezletilého dítěte.

Nově se navrhuje také vypuštění ustanovení, na jejich základě soudní praxe dovozuje, že jednou soudem schválená dohoda rodičů o styku a výživném pro nezletilé dítě nemůže být změněna jinak než dalším rozhodnutím soudu. Soudem schválená dohoda rodičů o styku a výživném pro nezletilé dítě tak bude moct být změněna pouze novou mimosoudní dohodou rodičů bez toho, aniž by musela být schvalována soudem. Pozdější mimosoudní dohoda rodičů nicméně nadále nebude způsobilá změnit dřívějšího rozhodnutí soudu a nebude ji tedy možné vykonat. Důsledkem následné dohody je tedy pouze zamezení dalšího zásahu do poměrů rodiny ze strany soudu, pokud to v zájmu dítěte nebude nutné.

Změny čeká také výkon rozhodnutí ve věcech péče o nezletilé děti. Nově bude v zákoně výslovně zakotveno, že pro rozhodnutí o nařízení výkonu není třeba nařizovat jednání a že soud je o nařízení výkonu povinen rozhodnout bezodkladně, zpravidla nejpozději do 2 měsíců od zahájení řízení. Navrhovaná novela dále stanovuje nový způsob výkonu rozhodnutí, a to prostřednictvím nařízení náhradního styku. Tomu, kdo nebude dobrovolně plnit soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o péči o dítě, může soud nařídit, aby umožnil oprávněnému náhradní styk s dítětem v rozsahu, ve kterém styk nebyl plněn dle rozhodnutí soudu nebo aby uhradil náklady s takto neplněným stykem spojené.

  1. Změna úpravy předběžného opatření

Aktuálně mohou být poměry nezletilých dětí dočasně, tedy do doby pravomocného rozhodnutí ve věci samé, upraveny prostřednictvím předběžného opatření vydaného za podmínek stanovených občanským soudním řádem. Návrh na vydání předběžného opatření může být jedním z rodičů podán jak před zahájením řízení ve věci samé, tak i v jeho průběhu. Předběžné opatření bývá využíváno např. v okamžiku, kdy se rodiče nejsou schopni dohodnout na styku s nezletilými dětmi a soud tak na návrh jednoho z rodičů styk nezletilých dětí s rodiči dočasně upraví. O předběžném opatření se rozhoduje bez slyšení účastníků řízení, tedy pouze na základě písemného návrhu jednoho z rodičů a na základě listin, které byly soudu spolu s návrhem předloženy. Druhý z rodičů a nezletilé děti se tak nemají možnost k návrhu a k přiloženým listinným důkazům vyjádřit.

Novela zakotvuje právní úpravu institutu s názvem prozatímní úprava poměrů dítěte. Tento institut má za cíl vyloučit ve vztahu k péči soudu o nezletilé děti využití obecného předběžného opatření a umožnit všem účastníkům řízení, včetně nezletilého dítěte s přihlédnutím k jeho rozumové a volní vyspělosti, se k návrhu na prozatímní úpravu poměrů vyjádřit. Vedle tohoto institutu zůstane nadále zachována právní úprava speciálního předběžného opatření, což je předběžné opatření, které lze vydat pouze na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí, a to za situace, kdy je řádná péče a vývoj nezletilého dítěte vážně ohrožen a narušen.

Pro zajištění rychlého procesu vydání prozatímního rozhodnutí je navrhována řada opatření. Jednou odmítnutý nebo zamítnutý návrh na vydání prozatímního rozhodnutí může být ze stejných důvodů podán znovu až po uplynutí 3 měsíců. Soud bude povinen rozhodnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od zahájení řízení. Toto rozhodování o zatímní úpravě poměrů nezletilých dětí značně protáhne. Dosud byl soud povinen rozhodnout o předběžném opatření bezodkladně, nejpozději do 7 dnů. Proti rozhodnutí o návrhu na vydání prozatímního rozhodnutí navíc nebude přípustné odvolání. Tato skutečnost představuje za situace, kdy bude soud moci prozatímní rozhodnutí opakovaně prodlužovat, a to až na celkovou dobu 1 roku, významný zásah do práv účastníků. Prozatímní rozhodnutí bude možné změnit nebo zrušit z důvodu změny poměrů. Navrhovatel bude moci návrh ze stejných důvodů po dobu trvání prozatímního rozhodnutí podat pouze jednou.

Přestože je cílem novely zefektivnit rozhodování o rozvodu manželství a péči o nezletilé děti a docílit tak toho, aby nedocházelo k vyostřování konfliktů manželů a byly co nejvíce zmírněny dopady rozvodu manželství na nezletilé děti, ne všechny návrhy povedou ke kýženému cíli. Problematickým shledáváme zejména opuštění institutu předběžných opatření, která jsou v souvislosti s péčí o nezletilé děti hojně využívána a jsou jediným prostředkem, kterým lze zajistit styk nezletilých dětí s rodiči do doby, než je ve věci samé pravomocně rozhodnuto.

Rozvod manželství je jednou z nejvíce stresujících situací v životě, která změní Váš dosavadní život. O to náročnější situace je, pokud v rozpadajícím se vztahu dvou osob figurují nezletilé děti. Uvědomujeme si, že řešit tyto problémy pro Vás může být vyčerpávající a nepříjemné a často se může zdát, že se jedná o situace neřešitelné. V takových případech však neváhejte kontaktovat náš tým PLICKA & PARTNERS, který je připraven poskytnout Vám odborné právní služby v souvisejících oblastech. Jsme k dispozici na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Národní 58/32
110 00, Praha 1
Česká republika
+420 212 344 444
info@plickapartners.cz
Sledujte naše sociální sitě
Image
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Functional
Nástroje používané k tomu, abyste měli k dispozici více funkcí při navigaci na webových stránkách, může jít například o sdílení na sociálních sítích.
Azure / Microsoft
OK
Odmítnout
Unknown
Unknown
OK
Odmítnout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Matomo
OK
Odmítnout